U mom radu sa zajednicama, naglasak je na jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva i donosioca odluka za učešće građana i građanki u procesu donošenja odluka.

Kao dugogodišnja trenerica i liderka organizacije koristim iskustvo specifično za civilni sektor u regionu, uzimajući u obzir lokalni društveni i politički kontekst. Senzibilisana sam za rad sa ranjivim društvenim grupama.

ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA
Udruženjima i neformalnim grupama na raspolaganju su:

– Leadership treninzi i individualni razvoj lidera
– Strateško planiranje i razvoj organizacije
– Razvoj obrazovnih programa
– Razvoj preduzetničkih ideja

Trening strateške komunikacije: Izrada i usvajanje plana strateške komunikacije za svaku organizaciju predstavlja važan korak. Način na koji komunicira svoje vrednosti, misiju i ciljeve utiče na to kako će zajednica prepoznavati organizaciju, njene programe, edukacije i napore koje kroz javno zagovaranje ulaže da bi podržala pozitivne društvene promene. Trening obuhvata edukaciju koja se oslanja na iskustvo civilnog sektora u Srbiji, kao i facilitaciju izrade plana strateške komunikacije (Stakeholder Communication Strategy).

Trening javnog zagovaranja: Javno zagovaranje društvenih promena ili advocacy dolazi od reči ad-voc-acy (davati glas nekome). To je organizovan proces aktivnosti koje sprovodi organizacija, odnosno zainteresovani građani i građanke koji koriste svoja prava i moć da utiču na pozitivne društvene promene i povećavanje kvaliteta života ljudi, učestvujući u procesima donošenja odluka. Na treningu učesnici uče da koriste konkretne alate za javno zagovaranje po standardu TACSO (Technical Assistance to Civil Society Organisations).

Izrada plana kampanje javnog zagovaranja: Sledeći korak nakon obuke jeste izrada plana za konkretnu kampanju javnog zagovaranja. Ovaj proces podrazumeva facilitaciju izrade plana, kao i podršku u kreiranju njegove sadržine. Pre početka procesa, zajedno radimo procenu kapaciteta organizacije za sprovođenje kampanje.

Za više informacija molim vas da me kontaktirate emailom: natasa@natasavukmirovic.rs

Ponudu ostalih treninga i programa za organizacije možete da pronađete u rubrici Za organizacije.


DONOSIOCI ODLUKA

Kad su u pitanju donosioci odluka, u ponudi su iskustveni treninzi jačanja kapaciteta za komunikaciju i saradnju sa građanima i građankama, neformalnim grupama i organizacijama civilnog društva, radionice, predavanja i individualna podrška.